Hyresvillkor - Hyreskontrakt - Allmänna villkor

All levererad utrustning utgör uthyrarens enskilda egendom och kan inte intecknas, pantsättas eller på annat sätt disponeras av hyrestagaren i strid med detta avtal. Hyrestagaren förbinder sig att vara medveten om hyrd utrustnings kvalitéer och begränsningar.

Uppdragsbeskrivning och justeringar

Parterna är överens om att Uppdraget ska utföras i enlighet med Uppdragsbeskrivningen. Denna kan komma att justeras under utförandet. Justeringarna ska vara skriftligen godkända av de projektansvariga. Om kunden beställer en justering ska Leverantören underrätta kunden om den medför kostnadsökningar. Accepterar inte kunden kostnadsökningarna ska kunden meddela detta till Leverantören. Uppdraget utförs då i enlighet med tidigare godkänd Uppdragsbeskrivning. Leverantören förbehåller sig rätten att anlita underkonsult som rådgivare eller för att genomföra delar av Produktionen. Även då underkonsult anlitas ansvarar Leverantören för Produktionen i dess helhet.

Konsultationer, skisser och förslag

Konsultationer, skisser, prototyper och förslag beställda eller förelagda Kunden debiteras denne oavsett om dessa leder till vidare beställning eller inte.

Immateriella rättigheter till material som ingår i Uppdraget (ex. text, bild)

Respektive part ansvarar för att samtliga rättigheter till allt material som part tillhandahåller för Uppdraget har inhämtats från rättighetsinnehavaren. Samtliga kostnader för tillstånd från rättighetsinnehavare eller licens- eller royaltybetalningar bekostas av Kunden. Hyrestagaren ansvarar för skada eller förlust av godset under hyresperioden

Försäkring och ansvar

1 Uthyraren har en ansvarsförsäkring (SEK 20.000.000) och en produktförsäkring som reglerar skador där uthyraren är ansvarig. Uthyraren är ansvarig för skada (på utrustning och person) i de fall skadan orsakas av uthyrarens personal eller av uthyraren anlitad personal. 2 Hyrestagaren är ansvarig för skada (på utrustning och person) i de fall skadan orsakats av hyrestagarens egen personal eller 3:e part (personal anlitad av hyrestagaren, publik/åskådare etc.) 3 Hyrestagaren är skyldig att hålla utrustningen allriskförsäkrad vid all uthyrning där uthyrarens personal inte är anlitad för installation eller närvarande under event och/ eller transport av utrustning. Alla skador som uppkommer under hyresperioden vid nämnda förutsättningar är hyrestagaren ansvarig för och skadorna kommer att debiteras hyrestagaren. Ej återlämnad utrustning enligt avtal debiteras 1 x dygnshyra för varje påbörjat dygn. Uthyraren är därtill berättigad till ersättning för styrkt skada som åsamkats till följd av dröjsmålet. Hyrestagaren äger inte under några förhållanden rätt att personligen eller med hjälp av annan person, utan uttryckligt medgivande från uthyraren, utföra reparations- eller underhållsarbeten eller andra liknande grepp i utrustningen.

Säkerhetsåtgärder

Hyrd utrustning skall alltid bevakas av kvalificerad personal. Om det är möjligt skall utrustningen hållas inlåst nattetid och/eller under perioder då denna inte används. Hyrestagaren får ej hyra eller låns ut till tredje person utan tillstånd av Scenteknik AVL AB. Hyrestagaren medger Scenteknik AVL AB tillträde till de lokaler där utrustningen finns för kontroll, service eller återtagande av utrustningen.

Avbokningsvillkor

Omavbokning sker senast 30 dagar innan byggnationsstart utgår ingen debitering. Vid avbokning mellan 30 och 15 dagar före byggnationsstart debiteras 25% av offererat pris. Vid avbokning mellan 14 och 2 dagar före byggnationsstart debiteras 50% av offererat pris. Om avbokning sker senare än 48 timmar före planerad leverans debiteras fullt pris.

Ansvarsförsäkring

Eventuella följdskador orsakade av brister i vår leverans regleras efter prövning med maximalt 200 prisbasbelopp.

Tvist

Tvist avseende tillkomst, tolkning eller tillämpning av detta avtal ska avgöras genom skiljedom enligt Stockholm Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljedomsförfarande. I de fall i målet yrkat belopp överstiger två (2) miljoner SEK ska dock tvisten avgöras genom skiljedom enligt Stockholm Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för skiljeförfarande. Tvister som uppkommer från detta kontrakt kommer att behandlas uteslutande av svensk domstol och regleras endast enligt svensk lag.

Övrigt

Hyreskostnad erlägges vid hyresperiodens början om annat ej överenskommits. Vid utebliven betalning på förfallodagen tillkommer dröjsmålsränta med 2,5 % per månad beräknad på fakturabeloppet. Tekniker utöver offererat debiteras med 650 kr + moms/timme. Minimidebitering 3 timmar.